“We hebben dromen nodig om ze te realiseren.”

dromen van verandering

Bedrijven, organisaties, overheden en samenlevingen staan nooit stil. Zoals elk ander levend wezen dromen ze van kleine of grote veranderingen, zoeken ze naar effectieve oplossingen voor de vele uitdagingen waarvoor ze staan.

echte resultaten

De procesbegeleiding van tri.zone zorgt er mee voor dat die dromen helder omschreven worden, dat organisaties zelf weten hoe ze hun ambities kunnen realiseren en steekt mee de handen uit de mouwen zodat er ook echte resultaten gehaald worden.

participatie, positief en plezier

Voor tri.zone is duurzaamheid, als de klassieke tri.P: People, Planet, Profit, de inhoudelijke drager bij alles wat we doen. Bij het doen werken we met onze proces-tri.P: Participatie, Positief en Plezier.

Wat we doen

Tri.zone houdt niet van glanzende rapporten of extern geformuleerde oplossingen. Wij stellen liever de opdrachtgever, zijn vraag en zijn eigen kwaliteiten en competenties centraal. Daardoor zijn geen twee processen gelijk. We gaan steeds uit van de inherente kracht van de organisatie en van de mensen die een project handen en voeten kunnen geven. Externe procesbegeleiding moet interne krachten en potentialiteiten waarderen en versterken.

Onze overtuiging

Elk proces is uniek.

Daarom werken we altijd op maat en zijn geen twee trajecten gelijk.

Een goede procesbegeleider maakt zichzelf overbodig.

We vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers recepten leren schrijven in plaats van recepten leren lezen. We geven er dan ook de voorkeur aan om mét onze opdrachtgevers te werken in plaats van voor hen.

Het werkt beter als het klikt.

We verbinden ons het liefst met processen waar we zelf in geloven, waar we echt voor willen gaan, die aansluiten bij onze eigen krachten.  De wisselwerking die ontstaat tussen de opdrachtgever en onszelf, zorgt ervoor dat we veel meer kunnen bereiken met evenveel inzet van tijd en energie.

De kern van het antwoord ligt bij de vraagsteller.

We geloven dat mensen veel kunnen, dat organisaties en mensen vaak een deel van het antwoord op de uitdaging in zich dragen, kortom: dat de aanwezige krachten en kwaliteiten de basis vormen voor het proces. Tri.zone helpt om deze dynamieken zichtbaar te maken en te versterken.

Onze aanpak

Verkennen en verdiepen van de opdracht

We starten met  een verkenning en verdieping van de vraag van de opdrachtgever. We leren elkaar kennen en stellen scherp op wat van wezenlijk belang is. We doen dit helder en constructief, vanuit een waarderende en positieve insteek.

Flexibele procesarchitectuur

We ontwerpen samen met de opdrachtgever de architectuur voor het proces.  Een proces is geen lineair traject en vraagt vaak bijsturing onderweg. We houden de vinger aan de pols en spelen flexibel in op wijzigende omstandigheden of veranderende behoeften. Dit alles met de finale doelstellingen voor ogen.

Methodiek en werkvormen op maat

We putten uit onze talrijke methodieken of ontwikkelen nieuwe en aangepaste werkvormen. Voor elke stap in het proces zoeken we naar de juiste focus én de juiste aanpak. We gaan voor maximale betrokkenheid van deelnemers en inhoudelijke resultaten. Daarbij hanteren we methodes die uitdagen, verfrissen en vernieuwen, omdat we weten dat hetgeen mensen echt raakt, ook blijvend invloed heeft op hoe ze denken en handelen.

Coaching en ondersteuning

We coachen veranderprocessen waarin betrokkenen het proces zelf willen faciliteren. We ondersteunen dan door concrete adviezen in aanpak. We faciliteren het denkproces van de opdrachtgever, om vanuit een kritisch vogelperspectief bij te dragen tot een waardevol en gedragen proces.

Het gesprek op gang brengen

Onze krachten en competenties liggen in de manier waarop we het gesprek tussen en binnen mensen, groepen  en organisaties op gang brengen.

Wie we zijn

Jim Baeten

Jim trekt graag stevige schoenen aan om complexe processen te verkennen.

Jim heeft jarenlang kennis en ervaring opgebouwd rond het ontwerpen en begeleiden van participatieve processen bij veranderingen op grote en kleine schaal en in diverse contexten.

Die koppeling van procescompetenties aan complexe uitdagingen is wat haar drijft.

Ze is er van overtuigd dat de samenleving vandaag behoefte heeft aan een focus op echt urgente prioriteiten, zoals ecologische en rechtvaardige transitie en aan geloofwaardige verhalen die gezamenlijk opgebouwd worden. Er is te veel fastfood in het maatschappelijk debat en te weinig biologische haver. Jim zorgt ervoor dat de voederbakken van organisaties met echte uitdagingen gevuld blijven.

Jim is ook gekend als een ‘spring in het veld’, bijna letterlijk. Ze trekt graag stevige schoenen aan bij complexe processen. Ze experimenteert liefst met nieuwe werkmethoden en exploreert nieuwe samenwerkingsvormen. Ze steekt altijd mee de handen uit de mouwen en kan slechts rust vinden als er gewerkt wordt om dromen te realiseren.

Soetkin Goris

Soetkin kiest voor eerlijke processen. What you see is what you get.

Als agoog is Soetkin geboeid door veranderingsprocessen in alle maten en soorten.

Ze gaat als go between op zoek naar de vraag achter de vraag en onderzoekt wat werkelijk van belang is, wat aandacht nodig heeft om te kunnen groeien. Ze doet dit eerlijk en waarderend en vindt die echtheid ook voor opdrachtgevers en deelnemers een cruciale voorwaarde om succesvol samen te werken.

Proces en methodiek worden voor haar zinvol wanneer ze gekoppeld zijn aan een project of organisatie waar ze ook werkelijk in gelooft, aan zaken waar het écht om gaat. Ze heeft een neus voor relevante werkvormen en laat zich inspireren door grote en kleine tools voor coaching en begeleiding. Die koppelt ze liefst aan processen gericht op ecologische en sociale duurzaamheid als basis voor een veerkrachtige wereld. Uit ervaring weet ze dat het dan niet altijd om grootse initiatieven moet gaan: de kleine verhalen schrijven mee de grote.

Soetkin kan intens genieten van wat mensen en groepen samen kunnen creëren. Haar toegevoegde waarde is het bovenhalen van expertise, de koppeling ervan aan participatie en ontwikkeling, het aanbrengen van focus en perspectief. Hierbij werkt ze graag samen met partners, burgers, deskundigen, tegenpolen, verspringers, stille muizen, frisdenkers, besturen, witte raven, enthousiastelingen en experts.

Griet Hanegreefs

Griet droomt van plekken waar het voor iedereen fijn te vertoeven is.

Griet is architect en stedenbouwkundige en voert onderzoek naar participatie en procesopbouw bij grote ruimtelijke projecten.

Griet houdt van écht samenwerken met experts en partners van het proces of project. Niet omwille van de “uitstraling”, wel omdat een samenwerking de kans op een effectieve uitvoering van de plannen en verbetering op het terrein aanzienlijk verhoogt.

Een duurzaam ontwerp, een realisatie, start vanuit een concrete plek, een concrete vraag, een nood. Het dient ergens toe en krijgt vorm voor en door gebruikers. Dit impliceert een doorgedreven aandacht voor de noden en wensen van alle betrokkenen, gaande van de omwonenden tot de besluitvormers en steeds rekening houdend met de eigenheid van de plek en de omgeving.

Griet is de jongste van het team en biedt ondersteuning vanuit onderzoeksmatige hoek. Ze droomt van mooie en duurzame realisaties waar iedereen iets mee én aan heeft. Ze droomt van zoveel meer plaatsen waar het leuk vertoeven is.

Cases

Leidraad voor participatie bij beleidsprocessen in Sint-Niklaas

Bestuur en diensten van Stad Sint-Niklaas hebben nood aan een generieke handleiding rond beleidsparticipatie. Tri.zone brengt een aantal basiselementen van beleidsparticipatie samen in een nota, die door de participatieambtenaar en door de stuurgroep participatie eigen gemaakt wordt en verdere aanvulling krijgt in de komende jaren.

Samenhuizen

Samenhuizen vzw kreeg een positieve evaluatie na de eerste vijf jaren als “beweging” en dient in november 2015 een nieuw meerjarenplan in. Tri.zone begeleidt het team in het najaar van 2015 bij de afstemming tussen enerzijds personeel en middelen en doelstellingen voor de komende beleidsperiode anderzijds.

Draagvlak en participatie bij windontwikkeling in Vlaanderen

Het Vlaams Energieagentschap wil met een praktisch en doelgroepengericht draaiboek beter inspelen op vragen, wensen en verwachtingen van burgers, projectontwikkelaars, beleidsmakers, politici, … opdat windprojectvoorstellen in de toekomst nog meer aandacht geven aan participatie van de verschillende betrokken actoren in de lokale omgeving.

GeWOONtebreker

,

Onze huidige manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, vragen om een andere levensstijl en een andere manier van wonen.

VREG: de hele organisatie bouwt mee aan de toekomst van het bedrijf

Tri.zone begeleidt in 2014 de organisatie met participatie van àlle medewerkers bij het ontwikkelen van de langetermijnvisie op de kerntaken.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ruimte is schaars en iedereen heeft er mee te maken: we hebben ruimte nodig om ons te verplaatsen, om in te wonen, om te werken, om te kunnen ontspannen. Tri.zone ontwerpt de procesarchitectuur en begeleidt het hele ontwikkelingsproces naar een nieuw ruimtelijk beleid.

Duurzaam Wonen en Bouwen

, ,

DuWoBo trekt de principes van duurzame ontwikkeling door tot in de concrete praktijk van wonen en bouwen. Sinds 2014 begeleidt tri.zone het proces van dit netwerk van en voor vernieuwers, met leergemeenschappen, transitiearena’s, werkgroepen, ...

Brugge klimaatweerbaar

De stad Brugge geeft met haar klimaatplan 2014-2018 een duidelijk signaal dat klimaat een heel bijzondere plaats krijgt in het stedelijke beleid.

Bibmoestuin Torhout

,

Tri.zone helpt de dromen van de verschillende medewerkers in Torhout over een BIBmoestuin duidelijk te maken en scherp te formuleren om op die basis een gemeenschappelijke visie uit te schrijven voor het creatieve idee.

Waarden komen tot leven bij Thomas More

Na de fusie met de KULeuven heeft Thomas More behoefte aan verbindende waarden.

Sint-Niklaas klimaatneutraal

De stad Sint-Niklaas wil een leefbare en klimaatneutrale stad zijn tegen 2050.

Een programma van acties voor de Noordrand

Het TOP (territoriaal ontwikkelingsprogramma) heeft als bedoeling relevante belanghebbenden samen te brengen om binnen de Noordrand van Brussel vanuit gemeenschappelijke doelstellingen te komen tot een programma van acties en realisaties op korte en middellange termijn.

Actief en gezond ouder worden

Sociale innovatie is een veelbelovende benadering om de uitdagingen en opportuniteiten binnen de ouderenzorg aan te pakken. Tri.zone ontwerpt en faciliteert de procesarchitectuur en het overleg met ouderen en gebruikers.

Groen en natuur in de stad Antwerpen

,

Na het STADSLAB in 2013, waar 11 beloftevolle initiatieven gelanceerd werden, coacht tri.zone in 2014 die initiatieven om met goesting en bereidheid een stap verder te zetten.

Duurzame winkelstraat

,

Tri.zone bereidt samen met Unizo een action learning voor waarbij de handelaars kennis maken met de best practices van lokale handelaars om met beperkte ingrepen hun handelszaak duurzamer te maken.

Zoutleeuw klimaatneutraal

Tri.zone ondersteunt de gemeenten Zoutleeuw en Oud-Heverlee bij het opzetten van het participatietraject om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% teverminderen.

Stadslab2050 in Antwerpen

Antwerpen wil als grootste stad van Vlaanderen haar verantwoordelijkheid opnemen om aan te tonen dat de toekomst aan de steden is en dat die toekomst positief is.

Leuven klimaatneutraal

Nadat de stad Leuven het Burgemeestersconvenant ondertekende, wil ze meteen haar ambitie als klimaat- en duurzaamheidskoploper realiseren. Tri.zone begeleidt het multi-actorgebeuren op verschillende niveaus.

Flexibel Bouwen en Wonen

,

Hoe kunnen we in de stad Antwerpen, in de stadsontwikkeling flexibel inbreiden om zo de bijkomende 100.000 inwoners tegen 2030 op te vangen?

Europese Commissie ‘Environment’

Tri.zone begeleidt in samenwerking met VITO een participatief proces met 35 high-level Europese experts over duurzame patronen van consumptie en productie in 2050.

Transitie naar hernieuwbare energie

Tri.zone begeleidt een groep van 25 pioniers uit verschillende maatschappelijke contexten bij het creatief uitdenken van een langetermijnvisie: hoe zien we een toekomstig energiesysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie?

Vilvoorde klimaatneutraal

Ook Vilvoorde ondertekende het burgemeestersconvenant. Tri.zone zorgt ervoor dat stad en betrokkenen uitgedaagd worden tot creatief en diep doordenken, tot werkelijk engagement en ambassadeurschap voor een klimaatneutrale stad.

Kempen Duurzaam

Kempen Duurzaam is de ambitie en het plan om de regio uit te bouwen tot een duurzame regio op vlak van energie en milieu. Tri.zone begeleidt dit proces met koplopers en de verschillende concrete werkgroepen.

Thuiszorg Vleminckveld

,

In de veranderende maatschappelijke context helpt Tri.zone de organisatie bij het vorm geven en uitwerken van de toekomstvisie op personeelsbeleid.

Vlaanderen in Actie

Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Reframing beeld op dementie

De Koning Boudewijnstichting wil een genuanceerde beeldvorming over dementie bevorderen. Tri.zone begeleidt een creatief denk- doe- en werkproces met een multidisciplinaire groep creatievelingen uit verschillende contexten.

Dendermonde klimaatneutraal

Dendermonde zet zich in om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2020.

Vlaams actieplan hernieuwbare energie 2020

Vlaanderen wil en moet zich in nauw overleg met de stakeholders toespitsen op de omschakeling naar hernieuwbare en slimme energie. Tri.zone ontwerpt en begeleidt het participatieproces om stakeholders te betrekken bij het uitwerken van dit ambitieus en concreet strategisch actieplan.

Getuigenissen

“We zijn tevreden over de inhoudelijke en procesmatige begeleiding en de flexibele wijze waarop tri.zone steeds inspeelt op actuele ontwikkelingen. Dit op een manier die ons toelaat om het traject autonoom verder te kunnen zetten en er diverse nieuwe ontwikkelingen uit te genereren.”
Bart Wuyts, directeur SPK, Strategische Projectenorganisatie
“Door middel van originele en verfrissende participatietechnieken helpt Tri.zone mensen om mekaar te leren kennen en om via dat wij-gevoel na te denken over de oplossingen om de complexe uitdaging aan te gaan.”
Pascal Moons, Duurzaamheidsambtenaar, stad Vilvoorde
“Voor de ambities van Vlaanderen in Actie zijn we door een heel proces gegaan, van een visieontwikkeling met meer dan 2000 captains of society, naar een programmawerking, op de grootste doorbraken die we wilden realiseren, naar de vaststelling dat een degelijk regeringsbeleid niet volstond, omdat de uitdagingen te complex werden. We zijn voor de 13 meest complexe uitdagingen overgestapt naar duurzame systeeminnovaties of transitiemanagement. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Tri.zone was en is voor ons een trouwe compagnon op dit leertraject naar een betere samenleving. “
Brigitte Mouligneau, Dienst Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse Regering
“Via Stadslab2050 hebben we al verschillende keren samen gewerkt met Jim en haar team, en we hopen dat nog vaak te kunnen doen. Ik ben vooral onder de indruk van de gedrevenheid om een opdracht tot een goed einde te brengen en van de positieve benadering van elk idee, elke stap, elke partner.”
Iris Gommers, Stadslab2050, Antwerpen
“Ik hou er helemaal niet van om in subgroepen iets te bespreken of te doen. Maar bij jullie wel. Jullie vertellen zo natuurlijk over wat we gaan doen, creëren een veilige context en respecteren genoeg afstand. De volgende keer kom ik terug.”
Burger aan een ronde tafel
“Eén van de mooiste commentaren die ik gehoord heb over tri.zone, is dat de mensen zich veilig voelen om te spreken als jij erbij bent.”
Jan Aerts, Futureproofed
“Tri.zone neemt het werk aux sérieux. We waren in goede handen en werden op een aangename manier begeleid naar een bevredigend resultaat. De begeleiding vormde een echte meerwaarde doordat ze ons hielp te focussen op de essentie.”
Team Samenhuizen vzw, Samenhuizen vzw
“De ondersteuning van Jim Baeten zich beperkt zich niet enkel tot louter procesbegeleiding. Het is een echt leertraject voor het team. Door haar aanpak hebben we vandaag zelf heel wat competenties op het vlak van participatie opgebouwd.”
René van der Lecq, projectmanager BRV
“De energie die ik krijg om met jullie samen te werken en gedreven te zoeken om zaken mooier te maken. Bedankt daarvoor!!”
Gert Vandermosten, Stadslab2050, Antwerpen
“Samenwerken met tri.zone verloopt steeds voortreffelijk, op elk vlak: planning, voorbereiding, inschattingsvermogen en ervaring om de doelgroepen op een gepaste manier te betrekken.”
Veronique Vens, Communicatieverantwoordelijke VEA
“De samenwerking met tri.zone en meer specifiek met Jim Baeten, loopt zeer vlot. Haar creatieve aanpak, haar streven naar verbinding en samenwerking tussen actoren, het omzetten van de co-creatie in de praktijk, haar geloof in een duurzame maatschappij die ook in de praktijk gebracht moet worden, zijn maar enkele van haar troeven. We hebben dan ook maar twee woorden nodig om elkaar te begrijpen, en het proces verloopt dan ook zeer efficiënt. Geen praatbarakken dus… wel energieke samenkomsten en samenwerkingen.“
Ilse Dries, Teamleider DuWoBo
“Volgens mij baseren jullie de aanpak op Appreciative Inquiry. Dat voel je meteen, als je het gedachtengoed kent tenminste”
Burger aan de rondetafel, Klimaatneutrale stad, februari 2015

Ons netwerk

“Tri.zone slaagt er telkens in om bij gevoelige en complexe processen, rond onder meer ruimtelijke vraagstukken, partijen dichter bij elkaar te brengen. Hun laagdrempelige frisse aanpak en aanstekelijk enthousiasme werkt ontwapenend. Ze werken visueel, met eenvoudige principes en resultaatgericht.”
Arnout De Waele
Atelier Romain logo

Een sterk team met expertise in ruimtelijk onderzoek en ontwerp. Altijd heerlijk en leerrijk met hen samenwerken en bovendien: ze dùrven springen en verleggen grenzen in de ruimte. Altijd met knap afgewerkt resultaat.

futureproofed

Een toffe ploeg ingenieurs met een grote gevoeligheid om opmaak van klimaatplannen te verweven met participatieprocessen.

“Wij werken graag met tri.zone omdat we makkelijk inhoudelijk kunnen afstemmen waardoor we gerichte resultaten halen uit de participatieve trajecten. Tri.zone bevraagt de inhoud en geeft aan wanneer ze het hebben begrepen en pakken dan hun participatiedeel op. Dat is comfortabel. Simpel gezegd : Tri.zone verstaat Futureproofed en andersom.”
Jan Aerts
“Ik werk graag met jullie samen omwille van de inspiratie en het maatschappelijk engagement. Het voelt heel complementair en samen maken we processen waar je goesting van krijgt!”
Katrien Massa

Een positief ingesteld en waardering uitstralend team dat graag de dingen in een ander perspectief plaatst.

visual-harvesting

Fijne vrouwen die processen door visualisatietechnieken versterken.

“Het is altijd een feest om samen te werken met tri.zone. Ze hebben een grote betrokkenheid op de thema’s waarin ze werken en werken met grote zorg groepsprocessen van a tot z uit.”
Martine Vanremoortele
“Ik vind het prettig om met tri.zone samen te werken omdat elk project mij als fotograaf uitdaagt om verder te gaan dan de journalistieke of artistieke terreinen die ik gewoon ben, en me onder te dompelen in boeiende groepen, discussies en thema’s. tri.zone en ikzelf delen het geloof in creativiteit.”
Brecht Goris

brechtgoris_klein

Tri.zone heeft al vaak samengewerkt met Brecht Goris omdat goede en creatieve fotografie voor heel wat meerwaarde kan zorgen in processen. Soms zorgde Brecht voor de perfecte beeldtaal bij grote presentaties of pibliekscommunicatie, op andere momenten staat hij mee in voor creatieve werkvormen.

Andante Continuo

 Lieve en Luc zijn fijne procesbegeleiders met een groot hart, veel aandacht en zorg voor àlle deelnemers.

“We werken graag met tri.zone samen omdat ze professioneel werken, integer en gepassioneerd zijn, zeer veel ervaring hebben maar vooral ook omdat ze hartelijke en bijzondere mensen zijn.”
Lieve Maes

En verder …

Contacteer ons

Telefoon0475 430 418
contact@trizone.be
Berichtje sturen