Projectomschrijving

Ruimte is schaars en iedereen heeft er mee te maken: we hebben ruimte nodig om ons te verplaatsen, om in te wonen, om te werken, om te kunnen ontspannen. Het beleid is verouderd en de Vlaamse Regering beslist een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op te maken om aan de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften te voldoen. Ze wenst dit op een participatieve manier aan te pakken door burgers en stakeholders te betrekken bij de opmaak van een nieuw beleidsplan met als doel effectieve resultaten te boeken op het terrein. Het is een meerjarenproject (2010-2014) dat uitmondt in een breed maatschappelijk gedragen voorstellen voor een beleid dat antwoorden biedt op de huidige behoeften en bouwt aan een duurzame toekomst.

Tri.zone ontwerpt de procesarchitectuur en houdt deze voortdurend up to date. We ondersteunen het beleidsvoorbereidend team bij het betrekken van burgers en stakeholders met de focus op effectieve uitvoering. Er wordt een heuse burgercampagne opgezet en partners worden op verschillende momenten in het proces bevraagd. Samen met het BRV-team zorgen we voor een gestructureerde en creatieve aanpak van die bijeenkomsten die we tevens faciliteren..

De ondersteuning van Jim Baeten zich beperkt zich niet enkel tot louter procesbegeleiding. Het is een echt leertraject voor het team. Door haar aanpak hebben we vandaag zelf heel wat competenties op het vlak van participatie opgebouwd.
René van der Lecq, projectmanager BRV, Ruimte Vlaanderen