Projectomschrijving

De stad Brugge geeft met haar klimaatplan 2014-2018 een duidelijk signaal dat klimaat een heel bijzondere plaats krijgt in het stedelijke beleid. In een participatief traject met burgers, betrokken en geëngageerde bedrijven, middenveldorganisaties en financiers wordt vorm gegeven aan de lokale dynamiek en het engagement aan de basis rond dit thema.

Om in het kader van het Burgemeestersconvenant te komen tot verregaande engagementen, ontwerpen we drie rondetafel-trajecten:

  1. met geïnteresseerde, georganiseerde en niet-georganiseerde burgers om te komen tot mogelijke systeemveranderingspaden voor de langetermijnvisie op een ‘klimaatweerbare stad Brugge’.
  2. een klimaatforum met geïnteresseerde en gemotiveerde vertegenwoordigers van vakorganisaties, Unizo, Voka, Boerenbond, ngo’s, de haven, … om samen te onderzoeken waar bijkomende kansen liggen om de ambitie te realiseren en om de achterban te mobiliseren.
  3. met diensthoofden van alle stadsdiensten, alle medewerkers met interesse en betrokkenheid op de uitdaging van een klimaatneutrale/klimaatweerbare stad Brugge.

Deze rondetafels monden uit in een breed platform van KlimaatBRUGGElingen: ambassadeurs en doeners bij de uitwerking van het klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant.