Projectomschrijving

Vlaanderen wil en moet zich in nauw overleg met de stakeholders toespitsen op de omschakeling naar hernieuwbare en slimme energie. Met dat doel voor ogen werkt het Vlaams Energie Agentschap (VEA) aan een Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 (2013-2015).

Tri.zone ontwerpt en begeleidt het participatieproces om stakeholders te betrekken bij het uitwerken van dit ambitieus en concreet strategisch actieplan.

Tijdens vijf interne brainstormsessies zijn de inhoudelijke contouren voor het Actieplan afgelijnd. Vijf clusters, twintig acties vormen het resultaat. In verschillende stakeholderdialogen werken we aan mede-ondernemerschap voor de verschillende acties.

Omdat de actie ‘Maatschappelijke kosten en baten van hernieuwbare energie’ bijzondere begeleiding vraagt, ontwerpt tri.zone hiervoor speciale werkformats.

“Samenwerken met tri.zone verloopt steeds voortreffelijk, op elk vlak: planning, voorbereiding, inschattingsvermogen en ervaring om de doelgroepen op een gepaste manier te betrekken.”
Veronique Vens, communicatieverantwoordelijke VEA