Energie

Draagvlak en participatie bij windontwikkeling in Vlaanderen

Het Vlaams Energieagentschap wil met een praktisch en doelgroepengericht draaiboek beter inspelen op vragen, wensen en verwachtingen van burgers, projectontwikkelaars, beleidsmakers, politici, … opdat windprojectvoorstellen in de toekomst nog meer aandacht geven aan participatie van de verschillende betrokken actoren in de lokale omgeving.

Transitie naar hernieuwbare energie

Tri.zone begeleidt een groep van 25 pioniers uit verschillende maatschappelijke contexten bij het creatief uitdenken van een langetermijnvisie: hoe zien we een toekomstig energiesysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie?

Vlaams actieplan hernieuwbare energie 2020

Vlaanderen wil en moet zich in nauw overleg met de stakeholders toespitsen op de omschakeling naar hernieuwbare en slimme energie. Tri.zone ontwerpt en begeleidt het participatieproces om stakeholders te betrekken bij het uitwerken van dit ambitieus en concreet strategisch actieplan.